Pravidla

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

▪ Pravidla uvedená níže platí pro závody, které jsou součástí Czech Urban Downhill Series (dále jen „CUDS“).

▪ Urban Downhill (dále jen „UD”) je závod jednotlivců na čas ve sjezdu na horských kolech městem.

▪ Pro závody v UD jsou povoleny pouze dvě jízdy jednotlivých závodníků na čas.

Výsledek závodníka do konečného pořadí je určen lepším časem z obou jízd. Pouze při závodech Mistrovství České republiky (dále jen „MČR”) a European Urban Downhill Cup (dále jen „EUDC“) se jako výsledný, počítá čas ze druhé (finálové) jízdy.

 

Závodníci kategorie OPEN, umístěni na 1. až 10. příčce výsledného žebříčku celé série:

- automaticky přestupují, v nadcházející závodní sezóně, do licencované kategorie

- každý závodník přestoupí do kategorie jemu příslušné dle věku

- poplatek za zřízení závodní licence pro daný rok hradí CUDS

- pokud se ve zmíněném roce neumístí závodník své kategorii na jedné z prvních pěti příček výsledného žebříčku celé série, může další rok startovat opět v kategorii Open. Tzn., Pokud se umístí na jedné z prvních pěti příček výsledného žebříčku celé série, musí startovat v licencované kategorii.

- toto pravidlo se poprvé zavádí na přelomu sezón 2023/2024

 

PODMÍNKY PRO ÚČAST

▪ Minimální věková hranice pro účast v závodě UD je stanovena na 9 let.

▪ Maximální věková hranice pro účast v závodě UD je stanovena na 65 let.

Věková kategorie je dána rokem narození a skutečností, zda má účastník platnou závodní licenci. Pokud účastník není vlastníkem licence udělenou Českým svazem cyklistiky (dále jen „ČSC“), je automaticky zařazen do kategorie Open, a to bez rozdílu věku.


 

Osoby mladší 15 let se závodu série Czech Urban Downhill mohou zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce staršího 18 let a zároveň s písemným souhlasem zákonného zástupce. Zákonný zástupce musí být přítomen po celou dobu trvání závodu. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou odpovědnost za nezletilého. * Rozhodující je vždy věk závodníka dosažený v den závodu.

Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se závodu série Czech Urban Downhill mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Doprovodná osoba musí být přítomna po celou dobu trvání závodu. Její podpis nemusí být notářsky ověřen. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou odpovědnost za nezletilého. * Rozhodující je vždy věk závodníka dosažený v den závodu.

 

S ohledem na výše uvedené, prosíme o vyplnění formuláře, který je ke stažení níže. Vyplněný a podepsaný souhlas předložíte při prezenci. Bez řádně vyplněného a podepsaného dokumentu nebude závodníkovi umožněna účast v závodu.

KE STAŽENÍ: Formulář – Souhlas zákonného zástupce

 

POVINNOSTI ZÁVODNÍKA

Závodník nesmí být v době tréninku a závodu pod vlivem žádné návykové, nebo omamné látkyPořadatel je oprávněn provést, v průběhu konání akce, namátkovou dechovou zkoušku. V případě odmítnutí dechové zkoušky bude závodník diskvalifikován. Projevuje-li závodník známky požití návykové nebo omamné látky bude ze závodu diskvalifikován. O jeho chování může pořadatel informovat ostatní závody.

▪ Závodník je povinen se zúčastnit setkání závodníků (Riders Meeting).

Závodník je povinen mít předepsané chrániče, viz. níže.

▪ Závodník je povinen absolvovat alespoň jednu tréninkovou jízdu.

▪ Všechna horská kola, použitá v závodech UD musí být poháněna pouze lidskou silou.

▪ Všechna horská kola, použitá v závodech UD musí být vybavena dvěma, na sobě nezávislými, brzdami.

▪ Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci.

▪ Závodníci se mohou zúčastnit závodu pouze na horském kole, které odpovídá dané disciplíně. Závodník ručí za své kolo, které musí být v dobrém technickém stavu a bez vědomých poškození (zejm. prasklin na rámua komponentech).

▪ Závodník při pohybu mimo závodní trať musí dodržovat všechny zákony pro pohyb na pozemních komunikacích.

▪ Helmy s kamerami jsou povolené během tréninku, kvalifikační i finálové jízdy.

 

POVINNÉ CHRÁNIČE

Pro závody CUDS jsou závodníci povinni nosit chrániče uvedené níže, a to jak při tréninku, tak při závodní jízdě.

Bez potřebného vybavení nebude závodníkovi umožněna účast v tréninku ani v závodu.
 

Licencovaní závodníci do 18 let včetně (Junior)

- integrální přilba (mtb / mx)

- chránič páteře nebo hrudní chránič (chráničová vesta – hruď + páteř)
 

Licencovaní závodníci nad 18 let (Elite + Masters)

- integrální přilba (mtb / mx)
 

Nelicencovaní závodníci a ženy (Open + Ženy)

- integrální přilba (mtb / mx) + brýle, chránič páteře nebo hrudní chránič (chráničová vesta – hruď + páteř), chrániče kolen


 

CUDS dále výrazně doporučuje všem závodníkům používání následujícího vybavení

- chránič páteře nebo hrudní chránič, chrániče kolen a holení, chrániče loktů, brýle, dlouhoprsté rukavice

 

ROZDĚLENÍ ZÁVODNÍCH KATEGORIÍ

Pro účast v závodech CUDS jsou kategorie závodníků určeny věkem závodníka, který je definován rozdílem mezi rokem konání závodu a rokem narození závodníka. Rozhodující je tedy věk, kterého dosáhne v daném roce.

JUNIOR – do 18 let včetně

▪ povinná závodní licence – Český svaz cyklistiky

dovrší-li v daném roce 9 až 18 let

▪ POZOR – do 15 let věku závodníka musí být na závodě fyzicky přítomný zákonný zástupce
 

ELITE – do 29 let včetně

▪ povinná závodní licence – Český svaz cyklistiky

dovrší-li v daném roce 19 až 29 let
 

 

MASTERS – od 30 let včetně

▪ povinná závodní licence - Český svaz cyklistiky

dovrší-li v daném roce 30 až 65 let
 

 

OPEN – bez rozdílu věku

▪ nelicencovaní závodníci (každý, kdo nemá zřízenou závodní licenci pro daný rok)
 

ŽENY – bez rozdílu věku

▪ není povinná závodní licence

 

PODMÍNKY KATEGORIÍ

▪ Kategorie budou vypsány při účasti minimálně 4 závodníků.

▪ U kategorie Ženy stačí na vypsání samostatné kategorie účast 3 závodnic.

▪ Závodníci kategorií, které nebudou případně vypsány, budou automaticky zařazeni do kategorie Open.

Kategorie nelze v průběhu roku měnit! Tzn., v kategorii, kam se závodník zaregistruje při svém prvním závodu, zůstává po zbytek závodů CUDS.

 

REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ

▪ Závodníci se registrují do závodu pouze pomocí internetových stránek celé série – www.cuds.cz

V den konání závodu se nebude možné na místě registrovat.

▪ Závodník je povinen uhradit organizátorovi startovné v určené výši, a to dle podmínek uvedených při registraci.

▪ Registrace je platná až po včasném uhrazení celé částky na účet pořadatele. Závodník nemá nárok na vrácení již uhrazeného startovného.

Startovné musí být připsáno na účet pořadatele nejpozději 4 dny před konáním závodu.

KE STAŽENÍ: Registrační formulář


 

PREZENCE A IDENTIFIKACE ZÁVODNÍKŮ

▪ Prezence bude v místě konání otevřena podle možností a s ohledem ne harmonogram daného závodu.

Při prezenci bude nutné odevzdat pravdivě vyplněný a podepsaný registrační formulář. S ohledem na pravidla uvedená výše, také případně souhlas zákonného zástupce nebo osoby blízké.

Pro účast závodníka do 15 let musí být na závodě fyzicky přítomen zákonný zástupce závodníka!

▪ Po kontrole všech údajů vyplněných v registraci a odevzdání potřebných dokumentů bude závodníkovi přidělena tabulka se startovním číslem, která jezdce opravňuje ke startu v závodě.

▪ Startovní čísla se vydávají vzestupně podle toho, kdy se závodník přihlásí na místě prezence. Čísla se nedají rezervovat, ani vybírat.

▪ Startovní tabulku s číslem si musí jezdec připnout na řídítka. Celé startovní číslo musí být po dobu trvání závodu čitelné.

▪ Pouze organizátor má právo umístit reklamní text na tabulku se startovním číslem.

▪ Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat, ani provádět jiné úpravy. Výjimkou mohou být minimální úpravy po dohodě s pořadatelem, a to pouze v případě, že tabulka se startovním číslem překáží v ovládání kola, ale zároveň nesmí být snížena čitelnost startovního čísla.

 

TRAŤ ZÁVODU

▪ Závod se koná na uzavřené komunikaci. V případě nutnosti vést trať přes neuzavřenou komunikaci, musí být místo křížení tratě a dopravní komunikace řízeno členem bezpečnostních složek nebo tím pověřenou osobou, zapsanou ve zpracované dopravní situaci.

▪ Trať UD musí vést převážně z kopce. Úseky s pozitivním převýšením nesmí překročit 5% délky tratě.

▪ Trať musí být označena po celé své délce z obou stran, nejlépe plastickou páskou tak, aby nedocházelo k nejasnostem ve vedení tratě.

▪ V nebezpečných úsecích trati je nutno použít ochranné prostředky pro zvýšení bezpečnosti (cokoliv pro změkčení případného nárazu závodníka do překážky). Tato opatření nesmí omezit sjízdnost trati. Kolíky, které vytyčují závodní trať, nesmí být kovové a nesmí být upevněny proti směru jízdy závodníků. Dřevěné mosty a rampy musí být v případě hrozícího deště pokryty protiskluzovým povrchem (např. pletivo, dřevěné příčky atd.).

▪ Ve zvlášť nebezpečných místech může být jako záchytného prostředku použito záchranných sítí.

▪ Pořadatel je povinen kontrolovat potřebné vybavení dle pravidel zmíněných výše. Kontrolu chráničů a kola provádí komisař ještě před vstupem závodníka do prostoru startu. Kontrola probíhá již při tréninkových jízdách a provádí ji pověřená osoba, nikoli startér. V případě nedodržení pravidel bude závodník vyzván k nápravě a může být i diskvalifikován.

▪ V cíli musí být zajištěn dostatečný výjezdový prostor s ohledem na možnou vysokou rychlost závodníka.

 

TRÉNINK

▪ Minimálně 2 hodiny před závodem musí být trať jezdcům k dispozici pro trénink.

Závodník je povinen mít chrániče, dle výše uvedeného, i při tréninkových jízdách.

▪ Na trénink je přímo vyhrazený čas v harmonogramu závodu. Trénink je povolen pouze v daném časovém úseku.

▪ Závodník je povinen absolvovat alespoň jednu tréninkovou jízdu.

▪ Závodník je povinen být při tréninkové jízdě stejně tak, jako při kvalifikační a finálové jízdě, označen přiděleným závodním číslem.

▪ Na trať pustí organizátoři jezdce ve chvíli, kdy budou všechny prvky tratě zkontrolovány, traťový komisaři připraveni na svých místech a bezpečnost bude ve stavu – PŘIPRAVENO. Trať bude zkontrolována a otevřena předjezdci, kteří zároveň upoutají pozornost diváků. To stejné se týká i samotných závodních jízd.

 

PRVNÍ POMOC

▪ Zdravotní službu zajišťují minimálně dva zdravotníci a jeden sanitní vůz. Všichni členové zdravotní služby musí být viditelně a jednotně označeni.

▪ Zdravotní služba musí být přítomna po celou dobu tréninku a závodu, po dobu nepřítomnosti zdravotníků a po dobu nepřítomnosti sanity musí být závod přerušen.

▪ Bezpečnostní systém musí být zajištěn tak, aby v kterémkoliv místě trati byl možný zásah zdravotnické pomoci do 15 minut.

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

▪ Komunikačním systémem musí být vybaven minimálně jeden organizátor na startu, jeden v cíli a také jeden člen záchranné služby.

 

PRŮBĚH ZÁVODU

▪ Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit závod z jakéhokoliv důvodu.

▪ Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.

▪ Pokud traťový komisař dává signál k zastavení jezdce (zkřížené ruce a nepřerušovaný hvizd píšťalkou) je závodník povinen okamžitě ukončit jízdu.

▪ Závodník musí projet celou trať tak, jak je vyznačena. V případě vyjetí mimo vyznačenou trať se musí vrátit v místě vyjetí, pokud tak neučiní, daná jízda se mu nezapočítá.

Zkracování tratě bude trestáno diskvalifikací.

▪ Do závodu startují závodníci v časových intervalech, které určí pořadatel.

▪ Pokud jezdec nebude včas připraven na startu, je jeho jízda anulována a nemá šanci na náhradu.

▪ Na start kvalifikační jízdy se závodníci řadí podle přidělených startovních čísel od nejnižšího po nejvyšší.

▪ Na start finálové jízdy se závodníci řadí podle pořadí kvalifikační jízdy od nejpomalejšího času po nejrychlejší čas.

V kvalifikační i finálové jízdě se startuje dle kategorií, a to v pořadí: Ženy, Open, Masters, Junior, Elite.

▪ Je-li závodník během závodu dojet za ním startujícím závodníkem, musí mu uvolnit v bezpečném místě cestu. Pokud je to možné, upozorní pomalejšího jezdce na tuto skutečnost traťoví komisař.

▪ Závodník, který z jakéhokoli důvodu nemůže dokončit závodní jízdu, musí okamžitě uvolnit celou šířku tratě a informovat organizátora závodu, pokud mu to zdravotní stav dovoluje.

 

BODOVÉ HODNOCENÍ CUDS

▪ Závodníci jsou hodnoceni v jednotlivých kategoriích podle následují tabulky.

▪ Výsledné hodnocení je získáno součtem bodového hodnocení ze všech závodů CUDS – žádný výsledek se neškrtá.

DISKVALIFIKACE

V případě porušení pravidel si pořadatel závodu vyhrazuje právo diskvalifikovat závodníka ze závodu, a to bez nároku na vrácení startovného.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace o cookies